فودكا مكس

اكس اكس ال

6.00 د.ا

فودكا مكس

زيك زاك مكس

5.50 د.ا

فودكا مكس

ايجر بومب

6.50 د.ا

فودكا مكس

بيجانز موخيتو

4.50 د.ا

فودكا مكس

بز ايس ليمون

6.00 د.ا

فودكا مكس

فوكس بلو

5.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك توت

6.00 د.ا

فودكا مكس

بز توت زجاج

6.00 د.ا

فودكا مكس

فلاي التوت

4.00 د.ا
5.00 د.ا
6.00 د.ا
6.00 د.ا

فودكا مكس

فوكس موخيتو

5.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك برتقال

6.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك تيكيلا

6.00 د.ا

فودكا مكس

جلب ايس تي

6.00 د.ا

فودكا مكس

جلب جن مارتيني

6.00 د.ا

فودكا مكس

فوريست بومب

4.50 د.ا

فودكا مكس

لو كوك موخيتو

6.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك بطيخ

6.00 د.ا
6.00 د.ا

فودكا مكس

جلب كيب كود

6.00 د.ا

فودكا مكس

بز توت

6.00 د.ا

فودكا مكس

بز ميجا سترونج

6.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك اناناس

6.00 د.ا
4.50 د.ا

فودكا مكس

فلاي انيرجي

4.00 د.ا

فودكا مكس

فوكس ايس

5.00 د.ا