فودكا مكس

اكس اكس ال

6.00 د.ا

فودكا مكس

زيك زاك مكس

5.50 د.ا

فودكا مكس

ايجر بومب

6.50 د.ا

فودكا مكس

بيجانز موخيتو

4.50 د.ا

فودكا مكس

لو كوك توت

6.00 د.ا

فودكا مكس

فوكس بلو

5.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك بطيخ

6.00 د.ا
6.00 د.ا

فودكا مكس

بز توت زجاج

6.00 د.ا

فودكا مكس

فلاي التوت

4.00 د.ا
5.00 د.ا
6.00 د.ا

فودكا مكس

فوكس موخيتو

5.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك برتقال

6.00 د.ا

فودكا مكس

جلب جن مارتيني

6.00 د.ا

فودكا مكس

فوريست بومب

4.50 د.ا

فودكا مكس

فوكس ايس

5.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك موخيتو

6.00 د.ا
6.00 د.ا

فودكا مكس

جلب كيب كود

6.00 د.ا

فودكا مكس

بز توت

6.00 د.ا

فودكا مكس

بز ميجا سترونج

6.00 د.ا

فودكا مكس

لو كوك اناناس

6.00 د.ا
4.50 د.ا

فودكا مكس

فلاي انيرجي

4.00 د.ا